Ændret sagsbehandling i Statsforvaltningen i sager om samvær

28. april 2015

I bestræbelserne på at forebygge konflikter i forbindelse med sager om samvær og forældremyndighed, har Statsforvaltningen startet en række nye tiltag. Læs mere nedenfor...

Blanketterne nuanceres:
Man ønsker at gå fra at beskrive ønsker og til at beskrive, hvad problemet er og i samme forbindelse ændres skemaernes navn til henvendelsesskemaer i stedet for ansøgningsskemaer.

Man skal således ikke længere beskrive, hvad man gerne vil opnå som et resultat f.eks. samvær med 9/5, men at f. eks. at man ønsker hjælp til ændring af samvær.

Telefonvisitation:

Fra 1. april 2015 er der indført såkaldt telefonvisitation. Begge parter ringes op. Repræsenteres en part af en advokat, er det advokaten, der ringes op. Statsforvaltningen vil visitere sagen og finde ud af, hvilken type møde der er behov for. Det er sagsbehandlere, typisk jurister, som vil ringe til parterne. Sagen vil ikke blive drøftet pr. telefon, og der vil ikke blive taget notat, men Statsforvaltningen vil finde ud af, hvad der er på spil.

Børnesagkyndig rådgivning:
Der er givet 48,8 mio. kr. fra satspuljerne til yderligere børnesagkyndig rådgivning for en 4-årig periode. Denne yderligere børnesagkyndig rådgivning tilbydes desværre kun i Odense og i Åbenrå på nuværende tidspunkt og har derfor ikke rigtigt relevans i vores område. De øvrige kontorer kører som hidtil.

Samarbejdsmøder:
Pr. 1.juli 2015 starter en ny form for møder, nemlig de såkaldte samarbejdsmøder.

Samarbejdsmøder tilbydes i alle førstegangssager. Der vil være fokus på forældrenes samarbejdsrelation. Fokus på samarbejde og kommunikation i stedet for jura og rettigheder. Der vil tillige blive tilbudt flere opfølgningsmøder, men færre tværfaglige møder.

Børnesamtaler:
Der afsættes mere tid til børnesamtalerne, nemlig som udgangspunkt 1,5 time pr. samtale. Der vil blive berammet opfølgningssamtaler med forældrene. Under denne opfølgningssamtale får forældrene refereret børnesamtalen og får udleveret et notat fra børnesamtalen. Forældrene får som udgangspunkt ikke referatet før mødet. Børnene vil tillige få tilbudt opfølgningssamtaler, hvis børnenes ønsker ikke er blevet fulgt.

Kommentarer fra MidtAdvokaterne:

Det er vores vurdering, at det alt sammen er gode tiltag, der kan medvirke til en god løsning i sager, hvor der fra begge parters side er en vilje til at finde en løsning med fokus på børnene. Desværre er det vores erfaring, at der i sager om samvær, hvor der er et højt konfliktniveau, er meget svært at få en dialog mellem parterne. Det er også vores vurdering, at man ikke kan standardisere sagsbehandlingen, men at der skal være tale om en individuel tilrettelægelse af sagerne, og det håber vi sker med den nye telefonvisitation.

Det afgørende for om de nye ændringer vil blive en succes er således efter vores opfattelse, om der bag disse ændringer er sat ressourcer nok af til at sikre en kompetent sagsbehandling af den enkelte sag.

Hvis du har spørgsmål til dette emne, så kontakt enten Loa Nedergaard Olsen eller Charlotte Krarup

 

Aktuelt

 1. Advokat Loa Nedergaard Olsen udpeget af Familieretshuset

  Efter Servicelovens regler kan kommunen i visse tilfælde beslutte at anvende fysisk magt for at forhindre en svækket borger i at gøre skade på sig sel
  Læs mere…
 2. Martin Plum Juul udpeget til Gældsstyrelsens panel

  Martin Plum Juul er optaget i Gældsstyrelsens panel af konkursspecialister, der skal varetage den offentlige gældsinddrivelse som kurator i konkursboe
  Læs mere…
 3. Familieretshuset og Familieretten

  Det overordnede formål i forældreansvarsloven er hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i første række.
  Læs mere…
 4. Lejer blev ikke sat ud af sin bolig

  Som lejer kan man opsiges, hvis man er til alvorlig gene for de øvrige beboere. Hvis det er meget groft, kan lejeren udsættes i fogedretten, hvilket g
  Læs mere…
 5. SØIK fik nej til at indbringe sagen for Landsretten

  Efter at Morten i november blev idømt en bøde på kr. 5.000,00 i Retten i Herning, søgte Bagmandspolitiet, også kaldet SØIK, om tilladelse til at indbr
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16