Pas på trusler

23. januar 2019

En række personer nyder efter loven en særlig beskyttelse mod vold og trusler. Det drejer sig, efter loven og praksis, om erhverv, hvor man er særligt udsat. Politifolk og parkeringsvagter er et eksempel på sådanne personer.

Vold og trusler imod sådanne personer straffes strengere end trusler og vold imod andre. Der kan som den alt overvejende hovedregel ikke blive tale om betingede domme i disse sager. Heller ikke i milde tilfælde af eksempelvis trusler, og normalt heller hvis den tiltalte er ustraffet i forvejen.

I en nylig dom fra byretten i Odense var dette spørgsmål til behandling, og retten nåede her frem til, at dommen trods hovedreglen skulle være betinget. Den tiltalte undgik altså at skulle i fængsel.

Gode Personlige forhold

Den tiltalte havde truet en parkeringsvagt, der var ved at skrive ham en P-afgift. Han forklarede, at grunden til at han holdt ulovligt parkeret uden for en bank, var at hans kæreste, der netop var opereret i benet, og som derfor var dårligt gående, skulle ind i banken. Den tiltalte oplyste i retten, at dette var blevet sagt til P-vagten, der dog ikke erindrede dette.

Den tiltalte, der erkendte at have optrådt truende, havde gode personlige forhold. Han var i arbejde, var ustraffet, havde intet misbrug af alkohol eller stoffer osv.

Dommen

På denne baggrund valgte domsmandsretten at følge forsvarer Jakob Fastrups indstilling, og  gav den tiltalte en betinget dom.

Trods den betingede dom, forventer den dømte, at sagen vil medføre, at han mister sit job, så også på denne måde er sagen alvorlig for ham.

Aktuelt

 1. Familieretshuset og Familieretten

  Det overordnede formål i forældreansvarsloven er hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i første række.
  Læs mere…
 2. Lejer blev ikke sat ud af sin bolig

  Som lejer kan man opsiges, hvis man er til alvorlig gene for de øvrige beboere. Hvis det er meget groft, kan lejeren udsættes i fogedretten, hvilket g
  Læs mere…
 3. SØIK fik nej til at indbringe sagen for Landsretten

  Efter at Morten i november blev idømt en bøde på kr. 5.000,00 i Retten i Herning, søgte Bagmandspolitiet, også kaldet SØIK, om tilladelse til at indbr
  Læs mere…
 4. NCC dømt til at betale erstatning for naboretlige gener

  Et stort Landsdækkende entreprenørfirma havde på en nabogrund opført en 9 etagers kontorbygning med blandt andet skygge-og indkigsgener til følge. De
  Læs mere…
 5. Pas på trusler

  En række personer nyder efter loven en særlig beskyttelse mod vold og trusler. Det drejer sig, efter loven og praksis, om erhverv, hvor man er særli
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15