Om os

Solide rødder

MidtAdvokaterne A/S har rødder tilbage til 1964, hvor advokat Ejner Jensen etablerede advokatkontor i Ikast.

Kontoret har siden 1981 været drevet fra adressen på Sieferts Plads, centralt i Ikast og med gode parkeringsmuligheder tæt ved.

Advokatfirmaets værdigrundlag har siden firmaet blev etableret af advokat Ejner Jensen været kombinationen af høj faglig standard med engagement i lokalområdet.

I gennem årene har der været mange advokatfirmaer i Ikast, men i dag driver vi byens eneste advokatvirksomhed.

Pr. 1. maj, 2015 har vi etableret kontorfællesskab med advokat Jens Møller, der indtil 1. maj drev advokatkontor i Brande.

Hvorfor vælge MidtAdvokaterne A/S

På en række områder har vi gennem årene opnået en ekspertise og erfaring, der gør, at vi i dag har mange kunder, også uden for lokalområdet.

Det er en del af firmaets idégrundlag, at alle firmaets jurister regelmæssigt møder i Retten, og vi er på baggrund heraf godt ”klædt på” til at varetage vore kunders interesser – også ved landets domstole. Uanset om der er tale om byretten, landsretten eller højesteret, kan vi give møde.

Det er også en vigtig del af vor værdigrundlag, at vi inden en sag bringes for Retten foretager en grundig afvejning af sagen og rådgiver vore kunder, om de muligheder der er i sagen rent juridisk.

Samtidig rådgiver vi altid vore kunder om de omkostningsmæssige konsekvenser ved at føre sagen.

Forretningsbetingelser

Advokaterne hos MidtAdvokaterne A/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder
de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.
I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af MidtAdvokaterne A/S, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Med mindre andet er aftalt, er de her anførte forretningsbetingelser gældende for al juridisk bistand og alle ydelser, som leveres af MidtAdvokaterne A/S.

Habilitet
Når MidtAdvokaterne A/S modtager en sag for en klient, gennemgår vi vores elektroniske database for at sikre, at der ikke foreligger en interessekonflikt, der gør, at vi bliver inhabile til at behandle sagen.

Såfremt MidtAdvokaterne A/S finder, at der foreligger en interessekonflikt, vil det ikke være muligt at lave en videre behandling af sagen og klienten vil blive orienteret herom snarest muligt.

Hvidvaskloven
Til opfyldelse af reglerne i hvidvaskloven skal der ved visse transaktioner indhentes oplysninger om vores klienters navn, adresse og cvr./cpr.nr. med dokumentation for dette ved forevisning af billedlegitimation i form af kørekort eller pas

Udførelse af opgaven
MidtAdvokaterne A/S udfører alle opgaver i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde herunder de advokat etiske regler.

Afregning af sagen
Vi afregner som udgangspunkt vores arbejde med sagerne efter parametre som forbrugt tid, sagens størrelse og kompleksitet og lignende.

Hvis der i forbindelse med sagens foretagelse skal udlægges penge, vil disse beløb blive løbende indkrævet, ligesom der også løbende vil blive foretaget à conto afregninger.

Hos Midtadvokaterne A/S søger vi altid omkostningerne dækket af fri procesreglerne eller retshjælpsforsikring i det omfang, det er muligt.

Forsikring

Alle advokater hos MidtAdvokaterne A/S er omfattet af ansvarsforsikring og garantistillelse i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed fra Danmark, uanset hvor advokatvirksomheden faktisk udøves.

Forsikringsselskabet er HDI Danmark og policenummeret er 156-08657836-14003.

 
 
 

 

Fakta om MidtAdvokaterne A/S

  • Vi er 9 medarbejdere, heraf 4 jurister.
  • Vi holder til i Ikast, men vi møder i retterne over alt i landet.
  • Vi taler et sprog, der er til at forstå.
  • Vi fortæller dig, hvad det koster, inden sagen startes.
  • Vi vurderer nøje de juridiske muligheder i en sag, inden vi tilråder dig at igangsætte den.
  • Vi er ikke eksperter i alle dele af juraen, men vi påtager os kun sager i de sagsområder vi har specialistviden om.