Om os

Solide rødder

MidtAdvokaterne A/S har rødder tilbage til 1964, hvor advokat Ejner Jensen etablerede advokatkontor i Ikast.

Kontoret har siden 1981 været drevet fra adressen på Sieferts Plads, centralt i Ikast og med gode parkeringsmuligheder tæt ved.

Advokatfirmaets værdigrundlag har siden firmaet blev etableret af advokat Ejner Jensen været kombinationen af høj faglig standard med engagement i lokalområdet.

I gennem årene har der været mange advokatfirmaer i Ikast, men i dag driver vi byens eneste advokatvirksomhed.

Hvorfor vælge MidtAdvokaterne A/S

På en række områder har vi gennem årene opnået en ekspertise og erfaring, der gør, at vi i dag har mange kunder, også uden for lokalområdet.

Det er en del af firmaets idégrundlag, at alle firmaets jurister regelmæssigt møder i Retten, og vi er på baggrund heraf godt ”klædt på” til at varetage vore kunders interesser – også ved landets domstole. Uanset om der er tale om byretten, landsretten eller højesteret, kan vi give møde.

Det er også en vigtig del af vor værdigrundlag, at vi inden en sag bringes for Retten foretager en grundig afvejning af sagen og rådgiver vore kunder, om de muligheder der er i sagen rent juridisk.

Samtidig rådgiver vi altid vore kunder om de omkostningsmæssige konsekvenser ved at føre sagen.

Forretningsbetingelser

Med mindre andet er aftalt, er de nedenfor anførte forretningsbetingelser gældende for al juridisk bistand og alle ydelser, som leveres af MidtAdvokaterne A/S.
MidtAdvokaterne A/S er etableret som et aktieselskab.
Advokaterne hos MidtAdvokaterne A/S er alle beskikket af justitsministeriet og er medlemmer hos Advokatsamfundet og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af MidtAdvokaterne A/S, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Habilitet
Når MidtAdvokaterne A/S modtager en sag for en klient, gennemgår vi vores elektroniske database for at sikre, at der ikke foreligger en interessekonflikt, der gør, at vi bliver inhabile til at behandle sagen.
Såfremt MidtAdvokaterne A/S finder, at der foreligger en interessekonflikt, vil det ikke være muligt at lave en videre behandling af sagen og klienten vil straks blive orienteret.

MidtAdvokaterne har klientkonto i Vestjysk Bank. 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Hvidvaskloven
Til opfyldelse af reglerne i hvidvaskloven skal der ved visse transaktioner indhentes oplysninger om vores klienters navn, adresse og cpr.nr./cvr.nr. med dokumentation for dette ved forevisning af billedlegitimation i form af kørekort eller pas.

Udførelse af opgaven
MidtAdvokaterne A/S udfører alle opgaver i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde herunder de advokatetiske regler.

MidtAdvokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Afregning af sagen
Vi afregner som udgangspunkt vores arbejde med sagerne efter parametre som forbrugt tid, sagens størrelse, kompleksitet og lignende.
Hvis der i forbindelse med sagens foretagelse skal udlægges penge, vil disse beløb blive løbende indkrævet, ligesom der, efter aftale, kan ske løbende afregning af sagen.
Hos Midtadvokaterne A/S søger vi altid omkostningerne dækket af fri proces eller retshjælpsforsikring i det omfang, det er muligt.

Forsikring
Alle advokater hos MidtAdvokaterne A/S er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed fra Danmark, uanset hvor advokatvirksomheden faktisk udøves. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af MidtAdvokaterne A/S uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.
Forsikringsselskabet er HDI Danmark og policenummeret er 156-08657836-14003.

Personoplysninger

Som led i MidtAdvokaterne A/S sagsbehandling behandles der personoplysninger om den enkelte klient.
Denne behandling er reguleret af Persondataloven, der indeholder en pligt til nærmere at informere om behandlingen af personoplysninger:

Indsamling af oplysninger ved sagsoprettelse
Når du henvender til dig MidtAdvokaterne A/S vil din henvendelse blive gemt på sagen. Herudover opbevarer vi identitetsoplysninger om vores klienter. Der vil endvidere ofte være personoplysninger i de sagsakter, som MidtAdvokaterne A/S modtager fra vores klienter, og der vil ofte fremkomme flere personoplysninger i forbindelse med sagens behandling f.eks. fra en modpart, domstolene eller offentlige myndigheder.

Behandlingen af personlige oplysninger sker på vegne af klienten.

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at sikre reglerne i den danske lovgivning, hvorefter de automatisk bliver slettet.
Som klient hos MidtAdvokaterne A/S har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og du har ret til at sende os indvendinger mod registreringen. Henvendelse kan ske til info@midtadvokaterne.dk.

Indsamling af oplysninger ved besøg på hjemmesiden
MidtAdvokaterne A/S har adgang til statistiske oplysninger om besøgende på vores hjemmeside, www.midtadvokaterne.dk.
Når du har besøgt hjemmesiden, indsamles følgende oplysninger om dig;

  • hvilke sider du har kigget på,
  • Hvilken IP-adresse du har

Oplysningerne anvendes alene i forbindelse med driften, udvikling og opbygning af hjemmesiden.

 

 

Fakta om MidtAdvokaterne A/S

  • Vi er 9 medarbejdere, heraf 5 jurister.
  • Vi holder til i Ikast, men vi møder i retterne over alt i landet.
  • Vi taler et sprog, der er til at forstå.
  • Vi fortæller dig, hvad det koster, inden sagen startes.
  • Vi vurderer nøje de juridiske muligheder i en sag, inden vi tilråder dig at igangsætte den.
  • Vi er ikke eksperter i alle dele af juraen, men vi påtager os kun sager i de sagsområder vi har specialistviden om.