Sagens behandling

Forvaltningens indstilling

Hvis der skal laves en anbringelsessag, vil det normale forløb være, dels at der skal laves en §50-undersøgelse, hvor kommunen undersøger forholdene omkring familien og undersøger de ressourcer og problemer, der måtte være i familien.

Der kan herudover være meget andet relevant materiale, der skal indhentes, så som udtalelser fra institutioner/skole, oplysninger om eventuelle underretninger m.v.

Der laves på baggrund af dette materiale en indstilling fra kommunen om, at der sker tvangsfjernelse af barnet og i hvor lang tid dette skal være.

Udgangspunktet er, at det er 1 år første gang, der sker anbringelse, og at det herefter er to år og i visse tilfælde længere.

Ofte er det muligt at få lavet om på anbringelsesperioden, da kommunen ikke har lavet alle de fornødne undersøgelser m.v.

Der kan også være bestemmelser om, at samværet skal være overvåget.

Denne indstilling om tvangsanbringelse skal godkendes at Børne- og Ungeudvalget.

Forinden mødet ved Børne- og Ungeudvalget vil materialet blive fremsendt til advokaten og til parterne i sagen, og der vil være mulighed for at gennemgå dette.

Ved vores vurdering af sagen, gennemser vi om de juridiske betingelser for en tvangsfjernelse er tilstede og også om kommunen har sørget for at bringe alt relevant materiale frem forinden mødets start, og ikke mindst, om der er mindre indgribende skridt end en anbringelse, såsom støtte i hjemmet eller lignende.

Formandsbeslutning

I enkelte tilfælde kan det være, at forvaltningen mener, at en tvangsfjernelse haster så meget, at man ikke kan nå at lave indstillingen, som ovenfor omtalt, og i så tilfælde, kan formanden for Børne- og Ungeudvalget vælge at træffe en beslutning om, at der skal ske tvangsfjernelse straks.

Hvis dette er tilfældet, så er det en betingelse at sagen forelægges Børne- og Ungeudvalget inden 7 dage fra beslutningen er truffet.

Også i disse situationer er der ret til advokatbistand, og hvis du er i en sådan situation, er det vigtigt, at du kontakter os snarest muligt, således at vi på et så tidligt tidspunkt som muligt kan komme ind i sagen for at hjælpe dig.

Hvis formandsbeslutningen godkendes af Børne- og Ungeudvalget, så har kommunen 4 uger til at lave en indstilling om anbringelse.

Møde i Børne- og Ungeudvalget

Mødet i Børne og Ungeudvalget foregår som regel på den måde, at du mødes med din advokat forud for mødet, og at I får tildelt et lokale, hvor I kan vente indtil mødet går i gang.

Når mødet starter hentes I ind i lokalet, hvor der også hentes repræsentanter fra forvaltningen, typisk den socialrådgiver, der har haft sagen og en afdelingsleder.

Børne- og Ungeudvalget består af 5 medlemmer. 3 af medlemmerne vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Herudover er der en dommer og en pædagogisk-psykologisk sagkyndig.

Der bliver under mødet mulighed for, at du kan komme til at fortælle din holdning og dine synspunkter i sagen, og ligeledes vil din advokat sørge for at komme med en såkaldt procedure, hvori de væsentligste grunde til at der ikke skal ske anbringelse fremhæves.

På baggrund af det der er sagt under mødet og på baggrund af materialet lavet af forvaltningen, skal der træffes en afgørelse i sagen.

Både sagsbehandlere, advokater og forældre skal derfor forlade mødet, og bliver efter at udvalget har besluttet sig, kaldt ind igen for at få afgørelsen mundtligt.

Hvis afgørelsen går på, at der skal ske anbringelse, så kan man klage over denne afgørelse klages til Den Sociale Ankestyrelse. Der er en frist på 4 uger fra afgørelsen er truffet til at klage.

Den sociale ankestyrelse

Hvis sagen skal forelægges den Sociale Ankestyrelse, så betaler kommunen også for de omkostninger, der er forbundet med dels din advokat og også for, at du kan komme til Ankestyrelsen, der ligger i København.
Ligesom det er tilfældet forud for møder i Børne- og Ungeudvalget vil der blive fremsendt materiale 1 uge forud for mødet, og der vil være mulighed for at gennemgå dette med advokaten.

Møderne ved Ankestyrelsen er som regel ret korte, men det er også vores opfattelse, at medlemmerne, der skal afgøre sagen har sat sig godt ind i tingene, og at de derfor også ofte selv har spørgsmål til dig.

Herudover får både du og din advokat mulighed for at tale din sag for udvalget, inden de træffer afgørelse.
I modsætning til mødet i Børne- og Ungeudvalget får du ikke afgørelsen med det samme, men den fremsendes indenfor en uge.

Hvis du ikke får ret er der mulighed for at indbringe sagen for Retten og senere igen Landsretten.

 

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info