Sådan forløber en straffesag typisk

Opstarten

En straffesag starter med, at politiet foretager efterforskning, enten fordi politiet har modtaget en anmeldelse eller fordi politiet på anden vis har fået mistanke om, at der er begået en strafbar handling.
Politiets efterforskning indebærer, at den der er under mistanke, indkaldes til en afhøring hos politiet. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at ingen er forpligtiget til at udtale sig til politiet, hverken som mistænkt eller vidne. På dette tidspunkt kan det overvejes, om det måske er en god idé at rette henvendelse til en strafferetsadvokat, der kan deltage under politiets afhøring.

Anklageskrift

Når efterforskningen er afsluttet, udarbejder politiets jurister et anklageskrift, som sendes til retten. Hvis politiet forventer, at den mistænkte vil tilstå i retten, kan dette undlades og der kan i stedet indsendes en retsmødebegæring og sagen kan herefter behandles som en tilståelsessag, hvis parterne er enige heri.
Anklageskriftet skal indeholde en beskrivelse af, hvad politiet mener der er begået og hvilke bestemmelser politiet dermed mener, er overtrådt.
På dette tidspunkt skal der i de fleste sager ske advokatbeskikkelse. Den tiltalte har ret til selv at vælge sin advokat. Hvis der ønskes en advokat, der ikke er såkaldt beneficeret ved den pågældende ret, er det dog en forudsætning, at den pågældende advokat er indforstået med at lade sig beskikke.
Hvis den tiltalte ikke har specielle ønsker med hensyn til advokat, udpeger Retten en advokat blandt de advokater, der er beneficerede ved den pågældende ret.

Hovedforhandling

Hovedforhandlingen er det retsmøde, hvor anklageren søger at bevise, at tiltalte er skyldig i det der står anført i anklageskriftet og hvor forsvareren søger at rejse tvivl om dette, eller i hvert fald søger at opnå en så mild straf som muligt. Det er vigtigt, at tiltalte og forsvareren har haft lejlighed til en grundig drøftelse af sagen inden hovedforhandlingen.

Domsafsigelse

Efter hovedforhandlingen optages sagen til dom, der enten afsiges umiddelbart efter at retten har haft lejlighed til at drøfte sagen(votere) eller på et senere tidspunkt, hvis retten bestemmer dette. Hvis der sker domfældelse kan tiltalte vælge at modtage dommen, anke den på stedet eller evt. udbede sig 14 dages betænkningstid for, sammen med forsvareren, at vurdere om der skal ske anke. Anklagemyndigheden har på tilsvarende vis 14 dage til evt. at anke sagen til landsretten.

kontakt

Jakob Fastrup

Jakob Fastrup

Advokat / Partner
Tlf nr. 97 15 22 33
Mobil nr. 20 97 22 33
jf@midtadvokaterne.dk

Mere info

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info

Jeanie Dam Andersen

Advokat
Tlf nr. 96 60 35 21
Mobil nr. 61 19 58 19
jda@midtadvokaterne.dk

Mere info